PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS


Sveiki atvykę į RoboLabs svetainę bei robotizuotų buhalterinių paslaugų teikimo platformą, skirtą mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Šios paslaugų teikimo sąlygos yra skirtos paaiškinti ir supažindinti su mūsų, kaip paslaugų teikėjų, ir Jūsų, kaip lankytojo ir naudotojo, įsipareigojimais. LABAI SVARBU ŠIAS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS ATIDŽIAI PERSKAITYTI.

Naršydami šioje svetainėje bei naudodamiesi visomis teikiamomis paslaugomis Jūs sutinkate su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis be jokių išlygų. Jeigu Jūsų netenkina šios sąlygos, taisyklės, politikos, mūsų paslaugų gairės, Jūsų atsakomybė yra nebesinaudoti mūsų teikiamomios paslaugomis, nebent kitaip nurodyta šiose paslaugų teikimo sąlygose. Jeigu dėl įvairių priežasčių Jūs negalite laikytis šių sąlygų arba jas pažeidžiate, Jūsų teisė naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis bus nutraukta ir Jūs būsite įpareigotas sunaikinti visus parsisiustus arba išsisaugotus duomenis iš mūsų platformos.

Dvišalėje paslaugų teikimo sutartyje tarp paslaugų gavėjų ir RoboLabs esančios sąlygos turi viršenybę šioje svetainėje nurodytoms paslaugų teikimo sąlygoms, jeigu jos skiriasi.

RoboLabs pasilieka teisę keisti arba papildyti šias paslaugų teikimo sąlygas be išankstino pranešimo. Apie visus svarbius pakeitimus Jus informuosime specialiu pranešimu RoboLabs svetainėje. Naudodamiesi mūsų paslaugomis sutinkate su pačiomis naujausiomis paslaugų teikimo sąlygomis, nurodytomis šioje svetainėje.

A. SĄVOKOS

Žemiau rasite sąvokų sąrašą su reikšmėmis šiose paslaugų teikimo sąlygose.

a. „Sutartis“ reiškia Paslaugų teikimo sąlygas.

b. "Taikytini teisės aktai" reiškia įstatymus, kurie šiuo metu galioja Lietuvos Respublikoje.

c. „Svetainė“ reiškia šią bei kitas susijusias RoboLabs paslaugų svetaines, tačiau netaikoma trečiųjų šalių svetainėms, į kurias galite rasti nuorodų iš RoboLabs svetainės arba kurios yra kaip nors susijusios su RoboLabs teikiamomis paslaugomis.

d. "Paslauga" ir "Paslaugos" reiškia robotizuotos buhalterijos paslaugas bei kitas su mažu ir vidutinio dydžio verslu susijusias paslaugas bei palaikymą.

e. "Naudotojas" reiškia asmenį, kuris turi RoboLabs paskyrą ir naudojasi RoboLabs Paslaugomis.

f. "Palaikymas" reiškia tiek mokamą, tiek nemokamą pagalbą RoboLabs naudotojams, svetainės lankytojams ir trečioms susijusioms šalims.

g. "RoboLabs", "mes", "mus" reiškia visus UAB RoboLabs padalinius.

h. "Platforma" reiškia svetainę bei visas mobiliąsias bei internetines aplikacijas, kurių pagalba pasiekiamos RoboLabs teikiamos Paslaugos bei RoboLabs darbuotojai. i. "Partneriai" reiškia visus RoboLabs partnerius, tiekėjus, subrangovus bei jų darbuotojus.

j. "Jūs", „Lankytojas“ ir „Naudotojas" reiškia asmenį, kuris lankosi RoboLabs svetainėje arba naudojasi RoboLabs teikiamomis paslaugomis.

B. BENDROJI DALIS

RoboLabs suteikia Jums galimybę neperleidžiant kitiems naudotis RoboLabs teikiamomis paslaugomis taip, kaip tai nurodyta šiose Paslaugų teikimo sąlygose. Jūs sutinkate nepažeisti mūsų bei mūsų Partnerių intelektinės nuosavybės bei jos teisių. Jūs sutinkate laikytis visų licenzijos sutarties sąlygų.

Jūs suprantate, kad už interneto ryšį bei visą įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant kompiuterį, modemą, spausdintuvą, mobiliuosius įrenginus bei kitą įrangą, kuri būtina naudojantis Paslaugomis, būsite atsakingas pats. Jūs taip pat būsite atsakingas už interneto ryšio bei įrangos veikimą.

Jūs sutinkate, kad visi pranešimai, atskleidimai, sutartys ir kita komunikacija, kurią mes Jums pristatysime, atitinka elektronių dokumentų teisės aktus, įskaitant reikalavimą, kad tokie dokumentai turi būti rašytiniai, pasiekiami, peržiūrimi, spausdinami ir saugojami Jūsų.

RoboLabs naudotojai gali suteikti teises ir slaptažodžius autorizuotiems naudotojams. Tokie autorizuoti naudotojai gali turėti priėjimą prie informacijos ir atlikti įvairius veiksmus, įskaitant bet neapsiribojant dokumentų dalijimąsi, sąskaitų išrašymą, dokumentų valdymą bei kitus veiksmus, kuriems naudotojai savo vardu suteikė teises. Jeigu Jūs įmonės vardu administruojate savo RoboLabs paskyrą, Jūs turite teisę suteikti tokį priėjimą ir slaptažodžius autorizuotiems naudotojams.

Mes galime, be atskiro pranešimo ir atsakomybės, papildyti arba pakeisti šias Paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant bet neapsiribojant ir paslaugų imtį, paslaugų laiką, reikalingus įrenginius paslaugoms pasiekti. Mes taip pat galime apriboti geografines vietas, kuriose mūsų Paslaugos gali būti teikiamos.

Paslaugų naudotojai yra atsakingi už savo naudotojo vardo bei slaptažodžio saugumą. Naudotojai yra atsakingi už bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus su asmeniniu slaptažodžiu prie RoboLabs paskyros, įskaitant ir neautorizuotus prisijungimus.

Jūs prisiimate visišką atsakomybę ir turite užtikrinti, kad visa informacija, duomenys ir dokumentai naudojami, atskleidžiami ir suvedami į sistemą yra tikslūs ir patikimi ir nepažeidžia mūsų turinio gairių.

Jūs atstovaujate ir galite patvirtinti, kad turite visus būtinus sutikimus ir laikotės visų taikytinų teisės aktų, įskaitant bet neapsiribojant privatumo reikalavimų, kurie susiję informacijos atskleidimu ir naudojimusi RoboLabs teikiamomis paslaugomis. RoboLabs neprisiima atsakomybės dėl informacijos, duomenų ir dokumentų, kurie buvo suvesti naudojantis RoboLabs paslaugomis, tikslumo, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. Duomenų įvedimas bei jų saugojimas nereiškia mūsų patvirtinimo, kad jie neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra tikslūs, įvesti laiku, iki galo užpildyti ar patikimi.

C. NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Jūs sutinkate naudotis RoboLabs Paslaugomis tuo tikslu, kuriuo šios Paslaugos yra skirtos ir tik vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis.

Susikūrę RoboLabs paskyrą, Jūs sutinkate ir demonstruojate, kad mums teiksite tik tikrą, aktualią ir iki galo užpildytą tikslią informaciją registracijos formoje ir klausimyne. Savo registracija patvirtinate, kad sutinkate mums patikėti asmeninę informaciją tais tikslais, kurie yra paminėti Privatumo politikoje. Pasirinkę vartotojo vardą bei slaptažodį būsite atsakingas už šių duomenų konfidencialumą. Jeigu Jūs nesate įmonės direktorius ir norite susikurti paskyrą įmonės vardu, reikalingas raštiškas įmonės direktoriaus patvirtinimas apie suteiktą teisę susikurti paskyrą bei suteikti autorizuotus prisijungimus kitiems įmonės atstovams. Nesant raštišku direktoriaus sutikimu paskirtam atsakingam asmeniui, visus paskyros pakeitimus ir autorizavimus gali atlikti tik pats direktorius. Jūs neprieštaraujate, kad atsakingam asmeniui išėjus iš darbo, priėjimas prie sistemos bus atiduotas įmonės direktoriui arba naujai paskirtam atsakingam asmeniui.

Jūs esate visiškai atsakingas už visus veiksmus Jūsų paskyroje. Esant neautorizuotam prisijungimui prie Jūsų paskyrus, nedelsiant informuokite mus. Jūs neturėsite jokių priekaištų RoboLabs ir RoboLabs partneriams dėl bet kokių patirtų nuostolių ir atsakomybės, jeigu kažkas pasinaudos Jūsų paskyra su ar be Jūsų žinios.

Jūs turėsite atlyginti žalą, kurią RoboLabs arba RoboLabs partneriai patirs dėl veiklos Jūsų paskyroje, nepaisant to ar buvote dėl to tiesiogiai kaltas.

Mes esame atsakingi už Kortelės savininko duomenų, kurie yra surenkami, perduodami, saugomi ar tvarkomi mūsų Jūsų vardu, saugumą. Kortelės savininko duomenys yra kortelės numeris, sąskaitos numeris, kortelės savininko vardas ir pavardė, galiojimo laikas ir paslaugų kodas. RoboLabs yra įdiegę aukščiausio lygio saugumo sistemą kortelės savininko duomenims saugoti.

Jūs susipažinote ir sutinkate, kad Jums draudžiama vesti kortelės savininko duomenis į bet kuriuos tam neskirtus laukus RoboLabs platformoje. Kad būtų aiškiau, draudžiama šiuos duomenis vesti laukuose, užvadintuose „Komentaras“ ar panašiai. Jūs prisiimate visišką atsakomybę už kortelės asmens duomenų saugumą, jeigu nesilaikysite šių nurodymų.

Jūs mus paskiriate atsakingus tvarkyti darbo užmokestį ir suteikiate visus įgaliojimus trečioms šalims, kad mes galėtumėme teikti savo Paslaugas. Tai apima ir sutikimą pasiekti Jūsų darbuotojų bankinių sąskaitų numerius ir atlikti pavedimus į jas. Patyrus bet kokius nuostolius, susijusius su pavedimais į Jūsų darbuotojų bankų sąskaitas, išskyrus sukčiavimą, aplaidumą ar RoboLabs bei RoboLabs partnerių klaidas, Jūs padengiate žalą.

D. INTERNETO PRIEIGA PRIE FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ

Kai kurios elektroninės paslaugos (įskaitant internetinę bankininkystę, kai kurios su darbo užmokesčiu susijusios paslaugos ir kitos su paslaugų teikimu susijusios paslaugos) yra teikiamos ne mūsų, o finansinių institucijų ir kitų susijusių trečių šalių. Jūs atleidžiate RoboLabs nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su šių elektroninių paslaugų naudojimusi. Jūsų priėjimas prie šių paslaugų gali būti apribotas trečiųjų šalių aprašytų paslaugų teikimo sąlygų. Trečios šalys gali įpareigoti Jus atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Už visus mokesčiai ir kaštai (įskaitant SMS žinutes, pristatymo išlaidas) atsakote Jūs. Jūs patvirtinate, kad turite teisę mums suteikti vartotojų vardus, slaptažodžius, asmeninę ir kitą prisijungimui prie trečių šailų teikiamų paslaugų reikalingą informaciją.

E. PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRANEŠIMAI

Jeigu naudotojui būtų privaloma atsisiųsti paslaugų teikimui būtiną programinę įrangą, tokios programinės įrangos parsisiuntimas nebūtų įmanomas be sutikimo su programinės įrangos licenzijos sutartimi. Programinės įrangos naudojimas yra aprašytas šiose paslaugų teikimo sąlygose ir licenzijos sutartyje.

F. AUTORINĖS TEISĖS, PREKĖS ŽENKLAS IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

RoboLabs priklauso visa intelektinė nuosavybė, susijusi su svetainės URL adresais, medžiaga, produktais, svetainės turiniu, svetainės dizainu, svetainės išdėstymu, nuotraukomis, tekstu, įrankiais bei programine paslaugų teikimo įranga, išskyrus Jūsų duomenis ir informaciją, kurią pateikiate mums naudodamiesi RoboLabs teikiamomis paslaugomis. Techninės procedūros, procesai, konceptai ir metodika naudojami mūsų programinėje įrangoje yra prekybinė paslaptis. Naudojimasis mūsų teikiamomis paslaugomis nereiškia intelektinės nuosavybės pardavimo ar perdavimo naudotojams. Nepažeidžiant pirmiau minėtų nuostatų, bet kokia informacija arba duomenys, naudotojo suvesti į mūsų programinę įrangą arba kitaip mums perduoti, visada liks naudotojo nuosavybė. Tam, kad RoboLabs galėtų teikti savo paslaugas, naudotojas suteikia neapmokestinamas pilnas teises visame pasaulyje naudotis naudotojo suteiktu turiniu.

Visa medžiaga, įskaitant svetainės ir programinės įrangos turinį, yra apsaugota galiojančių intelektinės nuosavybės teisės aktų. Atsižvelgiant į Jūsų nuosavybės teisę į naudotojo turinį ir duomenis, RoboLabs pasilieka visas teises naudoti šiuos duomenis. Naudotojas nesaugos, neparsisiųs, nesidalins, neparduos, neplatins, neperkels, nekeis programinio RoboLabs programinės įrangos kodo be RoboLabs raštiško sutikimo. Naudotojas taip pat imsis visų įmanomų veiksmų užkirsti kelią neautorizuotam RoboLabs programinės įrangos bei ten esančios informacijos naudojimui, kopijavimui ar perkėlimui.

Nepaisant aukščiau išvardintų sąlygų, naudodamiesi paslaugomis galite, vadovaudamiesi žemiau nurodytomis sąlygomis, naudoti atskirus ekrano rodinius (ekrano nuotraukas). Jūsų ekrano rodiniai turi atitikti šias sąlygas:

a. draudžiama daryti RoboLabs programinės įrangos beta versijų ekrano nuotraukas, išskyrus tuos atvejus, kai beta versija buvo komerciškai pristatyta plačiam naudojimui;

b. ekrano nuotraukos gali būti naudojamos tik su tikslu iliustruoti;

c. ekrano nuotraukų naudojimas nereiškia RoboLabs patvirtinimo ar sutikimo;

d. ekrano nuotraukose negali matytis jokių mūsų parašytų komentarų;

e. ekrano nuotraukose nėra jokio trečiųjų šalių turinio; ir

f. naudojimas nepažeidžia nei vienos iš paslaugų teikimo sąlygų.

RoboLabs turi teises į keletą prekių ženklų, kurie yra naudojami svetainėje ir programinėje įrangoje. RoboLabs nesuteikia naudotojams jokios teisės ar licenzijos naudoti RoboLabs prekių ženklus ar logotipą, nebent atskiroje sutartyje aprašyta kitaip.

G. DRAUDIMAS NAUDOTI

Naudotojai pasiekti ir naudotis informacija, skirta Paslaugoms teikti, gali tik teisėtais tikslais. Draudžiama naudotis šia informacija apgaulingiems ir neteisėtiems veiksmams, dėl kurių grėstų administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, atlikti.

Naudotojai, vadovaujantis sveiku protu, sutinka neviešinti, neskelbti, nekelti, neplatinti, neįvesti neteisėtos, nesąžiningos, kenkėjiškos, grasinančios, įžeidžiančios, nepadorios, skatinančios etninę ar rasinę nesantaiką, amoralios ar panašios informacijos.

Naudotojas nenaudoja jokių priemonių, norėdamas apriboti ar užkirsti kelią kitam naudotojui pasiekti RoboLabs platformą ir ja naudotis.

Naudotojas neturi teisės įkelti į RoboLabs platformą medžiagą, kuri pažeistų intelektinės nuosavybės teises arba medžiagą, kuri bereikalingai apkrauna mūsų svetainių, sistemų ir įrangos veikimą. Draudžiama naudotis RoboLabs paslaugomis tokiu būdu, kuris galėtų blokuoti prieigą, sugadinti ar išjungti RoboLabs platformą ar bet kurį iš mūsų serverių. Draudžiama bandyti įgauti neautorizuotą priėjimą prie kitų RoboLabs naudotojų paskyrų.

Draudžiama įkelti bet kokius virusais užkrėstus elektroninius dokumentus, medžiagą ar programinę įrangą, kuri galėtų sugadinti kito kompiuterio veikimą. Visai tokio tipo įkeltai medžiagai galioja taikytini teisės aktai.

Naudotojams draudžiama nuomoti, parduoti, sublicenzijuoti, paskirti ar kitaip tvarkytis su programine įranga jeigu yra nesilaikoma intelektinės nuosavybės teisių.

Naudotojams draudžiama skatinti komercinius interesus, klastoti ar ištrinti informaciją RoboLabs platformoje, rinkti asmeninę informaciją be mūsų išreikšto sutikimo, pažeisti galiojančius teisės aktus, susikurti netikrą asmenybę arba naudoti RoboLabs kladinguose teiginiuose.

H. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

NAUDOTOJAI IR LANKYTOJAI SUTINKA VISIŠKAI ATLEISTI NUO ATSAKOMYBĖS ROBOLABS DĖL VISŲ RŪŠIŲ ŽALŲ, KAŠTŲ, SKUNDŲ, REIKALAVIMŲ, SKOLŲ, VEIKSMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, TEISINIŲ MOKESČIŲ, IŠMOKĖJIMŲ (TRUMPAI – „PRETENZIJŲ“), ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NEGAUTĄ PELNĄ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, ŽINOMĄ AR NEŽINOMĄ, KURI GALI ATSIRASTI IŠ AR BŪTI SUSIJUSI SU (I) ŠIA SUTARTIMI, (II) ROBOLABS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMUSI, (III) ROBOLABS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMUSI, (IV) VIRUSAIS ARBA PASLAUGŲ TEIKĖJŲ GEDIMAIS ARBA PRIEIGOS PRIE INTERNETO SUTRIKIMAIS, (V) NAUDOJIMO TEISIŲ ARBA DUOMENŲ PRARADIMU, NETIKSLIAIS DUOMENIMIS, MOKĖJIMO SUTRIKIMAIS, NEPAKANKAMOMIS LĖŠOMIS MOKĖJIMAMS, NETEISINGAIS APSKAIČIAVIMAIS (IŠSKYRUS ATVEJUS APRAŠYTUS ŠIOSE PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOSE), PRASTOVA, TAPATYBĖS VAGYSTE, KLASTOJIMU BE LEIDIMO, ARBA (VI) BET KOKIA INFORMACIJA, DOKUMENTAIS, MEDŽIAGA, ĮRANKIAIS, KOMUNALINĖMIS PASLAUGOMIS, PRODUKTU AR DUOMENIMIS, SUSIJUSIAIS SU ROBOLABS PASLAUGŲ IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU; NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR TOKIOS PRETENZIJOS YRA PAGRĮSTOS SUTARTIMI, NET JEIGU MES BUVOME INFORMUOTI APIE TOKIOS PRETENZIJOS TIKIMYBĘ, ARBA APIE TOKIOS PRETENZIJOS ATSIRADIMĄ BUVO GALIMA NUSPĖTI, NEPRISIIMANT BET KOKIOS ŠIOSE SĄLYGOSE AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENZIJOJE NURODYTOS ŽALOS ATLYGINIMO PAKANKAMUMO AR NEPAKANKAMUMO.

UŽTVIRTINANT, ROBOLABS IR MŪSŲ PARTNERIAI JOKIAIS ATVEJAIS NEATSAKO UŽ JOKIĄ PRARASTO PELNO AR BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, PASĖKMINĘ, IŠIMTINĘ AR ATSITIKTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ JŪSŲ AR JŪSŲ PARTNERIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, SUSIJUSIĄ SU ŠIA SUTARTIMI ARBA NAUDOJAMĄSI ARBA NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS SVETAINE ARBA PASLAUGOMIS, NEPAISANT TO, KAD MES BUVOME ĮSPĖTI APIE GALIMĄ ŽALĄ.

I. PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS

RoboLabs gali nutraukti Paslaugų teikimą Jums bet kuriuo metu be atskiro pranešimo, įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Jūs pažeistumėte šias sąlygas. Naudotojai gali naudotis teikiamomis paslaugomis tol, kol sutartis nėra nutraukta vienos iš dviejų šalių remiantis šios ar kito susijusios sutarties sąlygomis. Žemiau nurodytos priežastys, kuriomis sutartis gali būti nutraukta:

a. Priežastys, nurodytos pagrindinės Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo sąlygose.

b. Jums išduotas įspėjimas apie sutarties sąlygų nesilaikymą, tačiau per 7 dienas pažeidimo neištaisėte.

c. Bendrovės atveju, priėmus nutarimą, kad būtų nutraukta verslo veikla, išskyrus susijungimą ar rekonstravimą.

Po sutarties nutraukimo Jūsų priėjimas prie RoboLabs platformos bus iš karto užblokuotas. Istoriniai duomenys bus išeksportuoti į CSV ar Excel bylas to pareikalavus.

J. NUOSAVYBĖ IR ATSKLEIDIMAS

Jums priklauso visi Jūsų verslo asmeniniai duomenys, turinys ir visa informacija, kurią įvedate ir naudodamiesi RoboLabs paslaugomis. Mes nepretenduojame į Jūsų nuosavybę. Nepaisant to, kas išdėstyta ankščiau, mums gali tekti atskleisti Jūsų duomenis šiais atvejais:

a. sukčiavimo prevencijos ir teisėsaugos tikslais;

b. laikantis bet kokio teisinio, valstybinio ar reguliavimo reikalavimo;

c. mūsų advokatams, susijusiems su bet kokiu teisiniu procesu;

d. laikantis teismo reikalavimų.

Jeigu mums reikėtų atskleisti Jūsų duomenis ar informaciją, mes dėsime visas pastangas, kad galėtumėme pagrįstai pranešti apie aplinkybes ir, jei įmanoma, teisę užginčyti tokį sprendimą. Mūsų Privatumo politika išsamiau aprašo kaip stengiamės apsaugoti Jūsų privatumą ir apriboti Jūsų asmeninės informacijos atskleidimą.

K. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS, TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ SĄSAJOS IR TURINYS

Naudomiesi mūsų teikiamomis Paslaugomis ir naršydami mūsų svetainėje galite susidurti su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis ar nuorodomis į jų svetaines.

Kai kurios Paslaugų funkcijos sąveikauja su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui „Google“, ir labai priklauso nuo trečiųjų šalių taikomų programų sąsajų (API). Jeigu bet kuriuo metu tokios trečiosios šalys nebesuteiktų mums priėjimo prie jų per jų taikomąsias programų sąsajas, mes galime nustoti teikti šias trečiųjų šalių paslaugas be teisės suteikti Jums grąžinamąją išmoką ar kompensaciją.

Jūs pripažįstate, kad tokios trečiosios šalys yra visiškai nepriklausomos nuo RoboLabs ir kadangi mes jų nekontroliuojame, mes neprisiimame jokios atsakomybės už negalėjimą naudotis bet kuriuo iš šių šalių svetainių turiniu. Be to, mes bet kuriuo metu, savo nuožiūra ir be įspėjimo, galime nutraukti teikti mūsų taikomųjų programų sąsajas tokioms trečiųjų šalių paslaugoms. Jūs pripažįstate, kad priimate riziką dėl tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų siūlomų produktų ir paslaugų (pavyzdžiui mokėjimo apdorojimo) naudojimo.

Jūs pripažįstate, kad tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų interneto svetainių ir paslaugų naudojimas priklauso nuo trečiųjų šalių paslaugų teikėjų nustatytų terminų, sąlygų ir politikų, išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama ar pakeista taikytinų teisės aktų.

Jūs aiškiai atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės nuo pretenzijų, kylančių dėl trečiųjų šalių produktų naudojimo ar paslaugų teikimo, ar nesugebėjimo tokiais produktais ar paslaugomis naudotis.

Tokių trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, susijusių su RoboLabs teikiamomis paslaugomis, prieinamumas nėra patvirtinimas, garantija ar atstovavimas trečiosios šalies produktų ar paslaugų tinkamumui, kokybei ar tikslumui.

L. SUTIKIMAS DUOMENŲ EKSPORTUI

Lankytojas ir naudotojas sutinka, kad mes galime išsaugoti jo / jos sandorių informacijos, surinktos naudojantis RoboLabs paslaugomis, kopijas. Mes nesidalinsime asmenine informacija, išskyrus atvejus, aprašytus privatumo politikoje.

M. FORCE MAJEURE

Nei viena iš šalių negali būti laikoma atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų nesilaikymą arba nesėkmę, atsiradusią dėl kokio nenumatytio įvykio atsiradimo, kurio nebuvo galima suvaldyti, įskaitant, bet neapsiribojant stichines nelaimes, elektros tiekimo sutrikimus, serverių gedimus, trečiųjų šalių paslaugų teikėjo gedimus ar paslaugų nutraukimus, embargus, darbo ginčus, streikus, riaušes, karą, potvynius, sukilimus, įstatymų pakeitimus ir vyriausybes veiksmus. Šaliai, kuri buvo paveikta tokio nenumatyto įvykio, turi būti atleista kasdien nuo tos dienos, kuomet prasidėjo nenumatytas įvykis.

N. ATSKYRIMAS

Visos šios paslaugų teikimo sąlygų nuostatos, neatsižvelgiant į tai, kaip jos yra sugrupuotos ar susijusios gramatiškai, yra skirtos viena nuo kitos. Jeigu kuri nors iš šių sąlygų turėtų būti laikoma negaliojančia, likusios naudojimo sąlygos išlieka toliau galiojančios.

O. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR GINČŲ SPRENDIMAS

Visus ginčus dėl sutarties sąlygų nesilaikymo sieksime išspręsti šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka. Ginčai dėl Vartotojo sutarties bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

P. TEISINIS ROBOLABS STATUSAS

Svetainė www.robolabs.lt ir pavadinimai RoboLabs, Robo Buhalteris, Robo Vadovas, Robo yra UAB RoboLabs nuosavybė.

R. KALBA

Jūs sutinkate, kad ši Sutartis ir visos kitos susijusios sutartys, licenzijos, politikos ir kita medžiaga bus parašytos lietuvių kalba.

S. PRIVATUMO POLITIKA

RoboLabs privatumo politika yra neatsiejama šios sutarties dalis. RoboLabs privatumo politika yra paremta galiojančiais teisės aktais ir gali būti keičiama ar pildoma.

T. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUTEIKTA INFORMACIJA

RoboLabs teikiamos Paslaugos suteikia naudotojams: naudojantis RoboLabs platforma pasiekti asmens finansinę informaciją internetu per trečiąsias šalis (pavyzdžiui bankus), su kuriomis naudotojai jau turi sudarę sutartis; naudotis trečiųjų šalių paslaugų teikėjais priimti arba atlikti mokėjimus naudotojo vardu; įnešti pinigus į sąskaitą; pateikti visas mokesčių deklaracijas naudojantis trečiosiomis šalimis. RoboLabs dirba kartu su finansinėmis institucijomis ir kitomis trečiosiomis šalimis, kad pasiektų finansinę informaciją, skirtą Paslaugų suteikimui. RoboLabs neperžiūri šios finansinės informacijos jokiais kitais tikslais kaip tikslumui palaikyti. Jūs esate atsakingas už mums ir trečiosioms šalims reikalingos informacijos tikslumą, išsamumą ir savalaikiškumą.

U. REGISTRACIJOS INFORMACIJA

Lankytojai ir Naudotojai yra atsakingi už RoboLabs platformos prisijungimo vardų ir slaptažodžių konfidencialumą.


Atnaujinta: 2019 10 07